Til forsiden

Moltke-Leth er et full-service advokatfirma med fokus på erhvervsorienteret juridisk rådgivning, hvad enten det er til virksomheder, organisationer eller privatpersoner. Til dig, der sætter pris på personlig og engageret juridisk bistand. Og som lægger vægt på hurtige, kreative og kompetente løsninger, uanset opgavens karakter eller omfang.

 

HISTORIE

Den korte historie om Moltke-Leth

Moltke-Leth blev etableret i 1939 af landsretssagfører Børge Moltke-Leth og er i dag et af Danmarks ældste advokatfirmaer. Over årene har Moltke-Leth udviklet sig til et moderne advokatkontor med en god blanding af indarbejdede traditioner og spændende nytænkning. Et advokatfirma, der lægger vægt på erfarne partnere frem for mange forskellige jurister – noget, vi mener kvalitetssikrer den juridiske rådgivning. 

Moltke-Leth blev fra 1. januar 2017 etableret som et kontorfælleskab med samarbejde mellem selvstændige advokatfirmaer.


Formalia

Vi henviser til hver advokat, se Advokater, hvoraf fremgår de fuldstændige oplysninger om de enkelte advokatfirmaer. Endvidere henviser vi til vores almindelige forretningsbetingelser, se nedenfor, herunder advokaternes fælles advokatansvarsforsikring og garantiordning hos Codan A/S, policenr. 9006239703, (9006239703) se evt. policenr. under hver advokat, samt til Moltke-Leths interne regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask mv., se nedenfor. Moltke-Leth anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Alle advokater hos Moltke-Leth er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, desuden gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Alle advokater hos Moltke-Leth er beskikket af Justitsministeriet i Danmark  og er medlemmer af Advokatsamfundet.

Advokaternes juridiske adresse er Amaliegade 12.1. 1256 København K. Relevante kontaktoplysninger findes under hver advokat herunder hver advokats CvR.nr.

Moltke-Leth har klientbankkonti i Danske Bank og Nykredit bank.

 

Fortrolighed

Alle oplysninger, som vi modtager fra vore klienter i forbindelse med vor bistand, er underlagt vor tavshedspligt som advokater, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed.
 

Regler mod hvidvaskning

Vi er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. 

Vi har efter denne lov pligt til at indhente identitetsoplysninger og dokumentation fra såvel nye som eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

Klienter skal således ved oprettelse af en sag hos os oplyse:

• Navn

• Adresse 

• CPR-nr. eller CVR-nr.

Udenlandske klienter skal give andre oplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. for personer eller CVR-nr. for selskaber.

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.
 

Forretningsbetingelser


Generelt

Nærværende forretningsbetingelser er, medmindre andet skriftligt aftales, gældende for enhver opgave, som vi bistår med løsningen af på vegne af klienten.

 

Sagens modtagelse

Ved modtagelse af en sag fra klienten undersøger vi gennem vore interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

 

Honorar

Honorar beregnes med udgangspunkt i:

(i)  den tid og specialistviden, der er anvendt i forbindelse med bistanden, 

(ii) en samlet vurdering af sagens art og udfald, sagens værdi og betydning for klienten

(iii) arbejdets karakter samt 

(iv) det ansvar, der er forbundet med sagens gennemførelse

Ved enkeltopgaver faktureres normalt i forbindelse med afslutningen af sagen. 

Ved længerevarende sager og i faste klientforhold tilstræbes fakturering måneds- eller kvartalsvist.

Forsinket betaling medfører, at der tilskrives renter på det fakturerede beløb. 

Manglende betaling kan medføre, at udtræden af sagen samt andre sager, som behandles for klienten.

Honorar tillægges moms i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Udlæg

Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand blive faktureret for eventuelle udlæg i forbindelse hermed. Dette vil enten ske separat eller ved næste faktura.

 

Klientmidler

Alle midler, som vore klienter betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vor bankforbindelse. 

Vi er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos vor bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende.

Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er således som udgangspunkt omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige konti klienten har i det pågældende pengeinstitut.  Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Vi vil, medmindre andet aftales med klienten, anvende vore sædvanlige bankforbindelser.


Forhold til andre rådgivere

Såfremt det er relevant, at der indhentes rådgivning fra andre rådgivere, eksempelvis om udenlandske retsforhold, drøftes en sådan opgave med klienten i forbindelse med valget af rådgiver. 

Klienten er opdragsgiver for sådanne rådgivere, selvom fakturaen stiles til Moltke-Leth advokater.

Vi er ikke ansvarlige for den af disse rådgivere ydede bistand.

 

Afslutning af klientforhold eller sag

Klientforholdet ophører på tidspunktet, hvor:

• Den afsluttende faktura for bistanden udstedes

• På begæring af klienten. 

• Hvis vi i en konkret sag ikke længere mener at kunne varetage sagen i klientens interesse

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning.

 

Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Moltke-Leth advokater tilhører Moltke-Leth advokater medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

Klageadgang

Hvis vor bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte den advokat, der er ansvarlig for klientforholdet. Vi vil så drøfte spørgsmålet og søge en mindelig løsning på spørgsmålet. Firmaet er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder om klage til Advokatnævnet, www.advokatnaevnet.dk.

Amaliegade 12, 1256 København K | Telefon (+45) 3311 6511 | Telefax (+45) 3311 4911 | Advokataktieselskab - CVR-nr. 18 25 28 48
Disclaimer         Cookies         Kontakt        English